20211113

Heidi, Girl of the AlpsHeidi, Girl of the Alps
Isao Takahata, Yoichi Kotabe
1974